Davidson Defense 'Shuvit' 18" AR-15 12.7x42 Manganese Phosphate Rifle Upper Build Kit