Davidson Defense 'Sand Hawk' 16" AR-15 .458 SOCOM Nitride Rifle Full Build Kit