Davidson Defense 'Raw' 16" AR-15 .458 SOCOM Manganese Phosphate Rifle Full Build Kit