Davidson Defense 'Power Drive' 16" AR-15 .300BLK Manganese Phosphate Rifle Full Build Kit