Davidson Defense 'Langur' 16" AR-15 12.7x42 (.50 BW) Manganese Phosphate Rifle Upper Build Kit