Davidson Defense 'Hoolihan' 16" AR-15 .458 SOCOM Nitride Rifle Upper Build Kit