Davidson Defense AR-15 “Avalon” 15” MLOK Handguard Slant Port